;z:q k|x/L 9'Ëfd'9faf6 3fOt] gjnk/f;L, @% h]7 M gjnk/f;L ab{3f6-;':Tff klZrd lhNNffsf] k|tfkk'/ ufpFkflnsf–% a;lxof gfsfdf cfOtaf/ ;fFem+ :yfgLojf;Lsf] 9'Ëfd'9faf6 3fOt] ;z:q k|x/L hjfgx?sf] k[YjL rGb| c:Kftfndf pkrf/ x'Fb} . t:jL/ M k'?iff]QDf ;'a]bL÷ /f;;
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं ५ बसहिया नाकामा स्थानीयवासीले सशस्त्र प्रहरीलाई ढु’ङ्गामु’ढा गरेपछि जवाफमा प्रहरीले हवाई फा’यर गरेको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फा’यर भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले बताउनुभयो

।भारतीय बजारबाट मल भित्र्याउन रोक लगाएको बहानामा सीमा क्षेत्रमा जम्मा भएका स्थानीयवासीले काममा खटिएका प्रहरीको टोलीमाथि ढु’ङ्गा र गु’लेलीले आ’क्रमण गरेपछि चार राउण्ड हवाई फा’यर गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भरत खनियाँले जानकारी दिनुभयो ।

घटनामा ६ सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् । तिनको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासीमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •