lbjf vfhfn] laBfyL{sf] ;+Vof a9of] 8f]6L, @* h]7 -/f;;_ cfb{z ufpFkflnsf j8fg ^ l:yt skLnf; cfwf/e"t ljBfnodf lzIffsf nflu vfB sfo{qmd cGt/ut laBfyLnfO{ lbp;f] vfhf lbg ;'? ePkl5 vfhf vfg nfO{g a;]sf laBfyL{x? . t:jL/ M ljdnaxfb'/ lji6, 8f]6L
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

काठमाडौँ– देशभरका ७७ जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आगमी वर्षका लागि ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले आगमी वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको पोषणस्तर सुधार ल्याउन र विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न सो रकम विनियोजन गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मका अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •