u[xdGqL yfkf sf7df8f}+, @# df3M g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -g]skf_ afudtL k|b]zåf/f z'qmaf/ cfof]lht cfd;efdf u[xdGqL /fdaxfb'/ yfkf . t:jL/ M k|bLk/fh jGt,/f;;
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

विराटनगर– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रचण्ड र नेपाल समूह आतंकित र भयभित भएको बताएका छन् ।

नेकपा प्रदेश १ कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले केही मन्त्रीहरु आफूहरुसँग फर्किन लागेको भन्ने अभिव्यक्ति उनीहरुको आतंकित र भयभित मानसिकताको उपज भएको बताए ।

मन्त्री थापाले प्रचण्ड नेपाल समूहले गोयवल्स शैलीमा भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, ‘काठमाडौँमा नयाँ भ्रम फैलाउने प्रयत्न गरे, केही मन्त्रीहरु फेरि फर्केर प्रचण्ड नेपालको समूहतर्फ फर्किदै छन भन्ने भ्रम फाले । देशव्यापी रुपमा किन यस्तो गर्दैछन् ? आतंकको अभिव्यक्ति, भयको अभिव्यक्ति हो ।’

मन्त्री थापाले प्रचण्ड–नेपाल समूहको गोयवल्स शैलीको षडयन्त्र पूरा नहुने पनि उनले दावी गरे ।


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •